Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování pro zájemce o zprostředkování prodeje/koupě/pronájmu nemovitostí

( dále jen „ Zásady „ )

 

Tyto Zásady shrnují způsob a postup při zpracování osobních údajů společností Realex Finance s.r.o., IČ: 268 80 130, sídlem Ostrava, Vítkovice, 703 00, Zengrova 1134/88a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29012 (dále jen „Správce“), pokud se jedná o osobní údaje zájemců o zprostředkování prodeje/koupě nemovitostí.

Níže se dozvíte, jak bude Správce zpracovávat Vaše údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“).

V Zásadách je vysvětleno:

 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.

 • Jak tyto informace využíváme.

 • Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich aktualizace.

Správce a zpracovatel osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Realex Finance s.r.o., IČ: 268 80 130, sídlem Ostrava, Vítkovice, 703 00, Zengrova 1134/88a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29012.

Pověřenec osobních údajů

Pověřencem osobních údajů je subjekt, který dohlíží nad tím, že osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími prováděcími předpisy.

Příjemcem osobních údajů je dále:

Spolupracující advokátní kancelář Mgr. Karin Poncza Hadwigerová, advokátka, IČO: 714 71 928, se sídlem Havířov, Město, 736 01, Příčná 327/1.

Zájemce

Zájemcem se rozumí osoba, která se Správcem uzavře rezervační smlouvu, smlouvu o zprostředkování prodeje/koupě/pronájmu nemovitostí či dokument obdobného charakteru používající se v běžné praxi.

1. Přehled zpracovávaných údajů a jejich zdroje

1.1. Za osobní údaje se podle Nařízení považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.2. Osobní údaje Subjektu údajů, které bude Správce zpracovávat, zahrnují údaje poskytnuté přímo Subjektem údajů v rámci procesu prodeje/koupě/pronájem nemovitostí.

1.3. Jedná se především o tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, akademický titul, adresa bydliště, email, a další údaje poskytnuté aktivně a dobrovolně ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“). Dále se může jednat o informace volně dostupné na internetu, včetně sociální sítí.

1.4. Nad tento rámec může Správce zpracovávat i další Osobní údaje, které v rámci procesu prodeje/koupě/pronájmu nemovitostí Subjekt údajů dobrovolně poskytl, kdy se může jednat i o citlivé údaje.

2. Účely zpracování

2.1. V určitých případech stanovených v Nařízení může Správce Osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

2.2. Účelem zpracování Osobních údajů Subjektu údajů je primárně realizace prodeje/koupě/pronájmu nemovitostí.

2.3. Každé zpracování Osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat.

2.4. Mezi právní důvody zpracování patří:

 1. Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;

 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů;

 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;

 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce;

 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu Osobních údajů.

3. Právo na námitku

3.1. Každý Subjekt údajů má právo na námitku proti zpracování Osobních údajů. Právo na námitku umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje konkrétní situace Subjektu údajů – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na straně Subjektu údajů existují konkrétní důvody, proč nechce, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy Správce jejich zpracování ukládá zákon.

4. Doba, po níž budou osobní údaje zpracovávány

4.1. Správce bude Osobní údaje Subjektu údajů zpracovávat po dobu nezbytně nutnou v souvislosti se zákonným požadavky na archivaci jednotlivých obchodních případů. Osobní údaje budou archivovány a skartovány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), s Nařízením, prováděcími právními předpisy archivačním a likvidačním řádem.

4.2. Pro zpracování Osobních údajů vychází Správce při určení doby zpracování z těchto hledisek:

 1. délky promlčecí doby;

 2. pravděpodobnosti vznesení právních nároků;

 3. obvyklých postupů na trhu;

 4. pravděpodobnosti a významu hrozících rizik; a

 5. případných doporučení dozorových orgánů.

5. Aktualizace osobních údajů

5.1. Správce je povinen zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje.

5.2. Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých Subjektem údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně, a to do 5 dnů od tohoto okamžiku.

5.3. Za účelem aktualizace dat je možné Správce kontaktovat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. Průběh zpracování

6.1. Ve většině případů probíhá zpracování na základě zákonného důvodu či smlouvy. Ve výjimečných situacích může být zpracování vázáno na udělení souhlasu ze strany Subjektu údajů v konkrétním případě.

6.2. Souhlas není nutný v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností Správce vyplývajících ze zákona.

6.3. Osobní údaje Subjektu údajů bude Správce zpracovávat neautomatizovaným způsobem.

 • K e-mailové komunikaci využívá Správce Microsoft Office.

 • K uložení dat využívá Správce zabezpečené úložiště.

6.4. Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. Mezi informace, které ukládáme, patří:

 • Vaše IP Adresa;

 • Otevíraná stránka našeho webu;

 • Kód odpovědi http;

 • Identifikace Vašeho prohlížeče;

 • HTTP referer záznam.

6.5. Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů tzv. cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše Osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

6.6. Osobní údaje mohou být zpracovávány taktéž v šanonech nebo obdobném systému pro uložení papírových dokumentů.

6.7. Správce zaručuje, že přijmul s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování Osobních údajů vhodná technická a organizační zabezpečení, jako jsou zejména šifrování dat, autentizace a zabezpečený přístup, antivirová kontrola stanic a podnikový firewall. Pokud by došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů, je Správce povinen ohlásit porušení dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

6.8. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

6.9. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

6.10. Správce ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se Osobních údajů, a to v součinnosti s pověřencem pro ochranu Osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Subjektu údajů Správce tuto osobu vždy informuje a sdělí, jaká opatření k nápravě přijala. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu Správce informuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Rizika a doporučené postupy

7.1. Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.

7.2. Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí Osobních údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto Osobních údajů.

7.3. Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.

7.4. Pokud budete mít pocit, že ze strany Správce nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

8. Poučení

8.1. Subjekt údajů má právo u Správce:

 1. požadovat přístup k Osobním údajům, které Správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům,

 2. požadovat opravu Osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných Osobních údajů;

 3. požadovat výmaz Osobních údajů,

 4. požadovat omezení zpracování Osobních údajů,

 5. získat Osobní údaje, které se ho týkají a

  • které zpracovává Správce s jeho souhlasem, nebo

  • které zpracovává Správce pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

 • má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

8.2. Pokud Správce obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce není v určitých případech stanovených Nařízením povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Správce může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

8.3. Pokud Správce obdrží výše uvedenou žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

8.4. Informace o tom, že jste u Správce uplatnili svoje práva a jak Správce Vaši žádost vyřídil, si po přiměřenou dobu (4 let) uloží za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany práv.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

9.2. Tyto Zásady o ochraně osobních údajů může Správce podle uvážení upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změnám v těchto Zásadách, změní se i datum poslední revize uvedené v dolní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Zásady budou ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem Správce chrání Vaše Osobní údaje.

9.3. V případě, kdy se domníváte, že Správce zpracovává Osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontakt

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad, prosím kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nabytí platnosti a účinnosti

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení uvedeným v zápatí. Tyto Zásady se vyhlašují s účinností na dobu neurčitou.

Společnost: Realex Finance s.r.o., IČ: 268 80 130, sídlem Ostrava, Vítkovice, 703 00, Zengrova 1134/88a,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29012.

Platnost: 24. 5. 2018

 

Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2018